MPA AUC

Vilken enhet används? mg/l umol/l

Det är sannolikt att expositionen för MPA är associerad med minskad effekt vid låg nivå respektive ökad toxicitet vid hög nivå. I dagsläget saknas data för att ge säkra rekommendationer om lämplig terapeutisk nivå. På önskemål från nefrologerna i regionen lägger vi här ut algoritmen för beräkning av AUC och ger nedan en kort beskrivning av våra begränsade data och erfarenheter.

Intervallet 30-60 mg/L*h (med sikte på 45) under första halvåret efter transplantation och i kombination med antingen cyclosporin eller tacrolimus testas f.n. i FDCC-studien.

Den tidigare Caesar-studien har påvisat högre rejektionsfrekvens vid nivå <30 (med standard dos CyA) och <60 (med låg nivå/ingen CyA). Pilot-studie i FDCC har visat att dag 7 hade 26% av tacrolimus-behandlade patienter och 44% av CyA-patienter MPA AUC <30. Andelen som hade för höga nivåer var 19% respektive 8%. Således låg hälften utanför intervallet och CyA-behandlade patienter hade ofta för låg nivå. Det är också känt att MPA AUC långsamt ökar med tiden även med oförändrad dos.

I nuläget kan vi nöja oss med att för utvalda patienter identifiera dem som har alltför låga nivåer (dålig absorption) och dem som har alltför höga nivåer (god absorption).

Tidigt efter transplantation (första halvåret)
Intervall 30-60 mg/L*h. Överväg dosförändring från 1g till 0,75g respektive 1,25 g x 2 om AUC ligger helt klart över respektive under intervallet.

Vid utsättning av steroider eller CNI
Intervall 45-75 mg/L*h. Under första året inom övre delen (60-75) och senare den nedre (45-60). Hänsyn tages till rejektionsanamnes och övrig immunsuppression. Mycket begränsad tillgång på data.

Misstanke på toxicitet av MPA
Vid stark misstanke: I första hand sänka dosen MMF till symtomfrihet. Därefter MPA AUC för att säkerställa terapeutisk nivå. Om sådan inte kan uppnås, överväg byte till annat preparat.

Vid osäkerhet: Utför MPA AUC direkt. En hög nivå stärker misstanken och indikerar behov av dossänkning.

Henrik Ekberg
2005-11-04